دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه دهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  بهزاد محمدی 18.85 1
2  مهرشاد معنوی 18.63 2
3  محمد مردانی 18.62 3
4  ابوالفضل گوداسیائی 18.42 4
5  محمدرضا طالبی 18.20 5
6  مهدی بیکلری 18.18 6
7  امیرحسین شریعتی 18.01 7
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز