دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم تجربی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  امیرحسین صیادی شهرکی 19.78 1
2  سیدمحمد میرمحمد حسینی فشمی 19.46 2
3  امیرحسین واحدی 18.62 3
4  امیرحسین مقدم راد 18.15 4
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز