دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه یازدهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  مرتضی عزیزی 19.48 1
2  محمدرضا مالکی 19.30 2
3  سینا آشوری فتاح آباد 19.30 2
4  رضا یارعلی 18.51 3
5  آرمان تدین منش 18.41 4
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز