دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه
1  یوسف ابراهیمی 19.62 1
2  سیدعباس میرمحمدحسینی 19.60 2
3  علی عبداله زاده 18.33 3
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز