دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  شرح وظایف مربی تربیت بدنی

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان پسرانه ارشاد

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : مربي تربيت بدني

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    T    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت  مدیر   انجام مي دهد :

شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي وظايف زير را انجام مي دهد :

اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملا آموزنده و پرورش دهنده در كلاس درس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي بطوريكه زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان فراهم شود

نظارت كامل بر رفتار و كردار دانش آموزان و ارائه تذكرات لازم به آنان در مواقع لازم با توجه به اصول و شيوه هاي تربيتي اسلامي

سعي در ايجاد جو تفاهم و همكاري اسلامي بين دانش آموزان در يادگيري دروس و ساير امور و ارائه رفتاري كاملا اسلامي در كلاس درس به نحوي كه دانش آموزي نمونه و الگوي كامل از رفتار اسلامي را همواره مدنظر داشته باشند

حضور بموقع در كلاس درس و سعي وافر در هدر نرفتن وقت دانش آموزان و اشتغال به تدريس موظف بر طبق برنامه هفتگي بر اساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش

شركت در جلسات و شوراهاي دبيران و همكاري با ساير مقامات مربوط در زمينه مختلف آموزش و پرورش

همكاري با رئيس واحد آموزشي مربوط و اجراي دستورات در حدود مقررات وزارت آموزش و پرورش

بررسي و ارائه فهرست مورد نيازتجهيزات و ملزومات ورزشي به مدير مدرسه به منظوراجراي مطلوب و بهينه ساعت درس تربيت بدني(پس از دريافت ابلاغ)

بررسي وضعيت فضاهاي موجود روباز و سرپوشيده قابل استفاده براي ساعت درس تربيت بدني در مدرسه، ارائه پيشنهاد لازم به مدير مدرسه به منظور آماده سازي آن براي ساعت درس تربيت بدني

ارائه پيشنهادات لازم در راستاي اجراي نكات ايمني و بهداشتي در امكان،فضاها و تجهيزات ورزشي مدرسه به مدير مدرسه براساس شيوه نامه هاي مصوب ابلاغي وزارت متبوع ومراجع ذيصلاح .

استفاده از کفش و لباس ورزشي مناسب در زمان حضور در مدرسه

 ملزم نمودن  دانش آموزان به استفاده از كفش و لباس ورزشي مناسب در طول سال تحصيلي

استفاده از  دفتر كار معلم به منظور ارتقاء مديريت كلاس از طريق کنترل حضور و غياب ، ثبت سوابق ورزشي،آموزشي و انضباطي دانش آموزان ،استعداد يابي وهدايت دانش آموزان و  اجراي هدفمند برنامه درس تربيت بدني با استفاده  از طرح درس روزانه و عناوين جدول برنامه ساليانه درس تربيت بدني و ارايه گزارش به مقام ذيربط

ارزشيابي درس تربيت بدني دانش آموزان براساس شيوه نامه هاي مصوب ابلاغي وزارت متبوع ومراجع ذيصلاح .

فراهم نمودن تمهيدات لازم به منظور چگونگي استفاده مناسب دانش آموزان از وسايل و امکانات ورزشي موجود در مدرسه

ترغيب دانش آموزان به مشاركت فعال در  فعاليّت هاي مستمر ورزشي

تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش علمي و عملي خود در امر تربيت بدني از طريق شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و كارگاه هاي آموزشي و غيره

مشاركت در فعاليت هايي مانند جشنواره روش برتر تدريس، رقابت هاي علمي – تخصصي معلمان تربيت بدني و غيره

ارائه بازخورد وضعيت آمادگي جسماني،ساختار قامتي و تعيين سطح مهارت هاي ورزشي دانش آموز به والدين

همكاري با اداره تربيت بدني آموزش و پرورش منطقه / شهرستان در راستاي اجراي مطلوب برنامه هاي ورزشي دانش آموزان

تشكيل انجمن ورزشي، انتخاب سرگروه هاي ورزشي و برگزاري مسابقات ورزشي داخل مدرسه

آماده سازي تيم هاي ورزشي مدرسه جهت شركت در مسابقات منطقه،استان و غيره، با توجه به ماده 93 قانون خدمات كشوري

نظارت بر اجراي مراسم ورزش آغازين با بكارگيري سرگروه هاي ورزشي مدرسه

ترغيب دانش آموزان در جهت فراگيري خصايل نيكوي اخلاقي،رواني و اجتماعي دانش آموز و آموزش نظم و انضباط و حفظ نگهداري اموال مدرسه

 گسترش بهره برداري از فن آوريهاي نوين آموزشي در جهت كيفيت بخشي به آموزش درس تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان

تلاش در جهت ارتقاي سطح علمي مدرسه در ارتباط با علوم تربيت بدني از طريق تجهيز كتابخانه مدرسه و معرفي منابع معتبر به دانش آموزان 

-        شرکت در جلسات مرتبط با شغل مورد تصدي پيش بيني شده در مدرسه

انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم