دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  شرح وظایف مشاور

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان پسرانه ارشاد

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : مشاور

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    T    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت مدیر  انجام مي دهد :

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي وظايف زيررا تحت نظارت مدير واحدهاي آموزشي  وپرورشي   انجام       مي دهد :

- برنامه ريزي  وانجام فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره در مدرسه به منظور ارتقاي سطح سلامت روان دانش آموزان و تلاش  براي حل  و پيشگيري از مشكلات رواني – فتاري و تحصيلي آنان

- برنامه ريزي به منظور افزايش آگاهي كاركنان مدرسه ، اوليا ء و دانش آموزان از برنامه هاي راهنمايي و مشاوره و فراهم نمودن زمينه ي مشاركت

 - برنامه ريزي به منظور شناسايي دانش آموزان در معرض خطر و ارائه خدمات تخصصي به آنان و در صورت نياز ارجاع آنان به هسته ها و مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي آموزش و پرورش

 - تشكيل پرونده  الكترونيكي مشاوره اي براي دانش آموزان و تهيه و ارائه  گزارش آمار تنوع و فراواني  مشكلات رواني – ر فتاري و تحصيلي دانش آموزان

-  انجام آزمون هاي روان شناختي و استفاده از نتايج آنها با ترسيم نيمرخ  رواني – رفتاري و تحصيلي دانش آموزان براي ارائه خدمات مشورتي به آنان

- ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي به دانش آموزان براي طرح ريزي شغلي با استفاده از روش ها و ابزارهاي مناسب

-تدريس دروس برنامه ريزي  تحصيلي ، شغلي وآموزش آداب و  مهارت هاي زندگي بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه

 مطالعه و اقدام پژوهي در زمينه امور راهنمايي ، مشاوره و بهداشت روان به منظور توسعه كمي و كيفي اين خدمات در مدرسه

-  توانمند سازی روانی-  رفتاری و  تحصيلي دانش آموزان  بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه

- برگزاري جلسات مستمر با دانش آموزان و اولياء آنها به منظور  ارتقاي سطح آگاهي آنان در زمينه ي امور تحصيلي و شغلي و خانوادگي

- انجام بررسي هاي مشاوره اي به منظور هدايت تحصيلي و انتخاب رشته و شاخه  تحصيلي صحيح دانش آموزان

- شركت در جلسات گروه هاي آموزشي و دوره هاي ضمن خدمت به منظور دانش افزايي و ارائه خدمات بهتر در زمينه راهنمايي و مشاوره

-برنامه ريزي به منظور اجراي مطلوب برنامه هاي هفته بهداشت روان  ،  هفته  معرفي مشاغل   و ارائه خدمات مشاوره ای و سلامت روان در قالب طرح های مشارکتی دانش آموزی مانند هميار مشاور

  انجام سایر امور ارجاعی عندالزوم