دبیرستان پسرانه ارشاد
 
  شرح وظایف خدمتگزار

شرح وظايف پست سازماني

1- وزارت /موسسه :  آموزش و پرورش

2- واحد سازماني :    دبیرستان پسرانه ارشاد 

3- محل جغرافيايي خدمت :    شهرستان ها و مناطق 

4- عنوان  پست/ شغل : خدمتگزار

5- نوع پست / شغل :      ثابت / مستمر    T    موقت £

 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت    مدیر      انجام مي دهد :

¨  حضور در محل خدمت حداقل يكساعت قبل از شروع كار رسمي مدرسه و خروج از آن پس از پايان ساعت كار اداري و تظنيف كامل اتاقها و محوطه محل كار بر اساس تقسيم كار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام ديگر وظايف

¨  مراقبت در تميز نگهداشتن دائمي كلاس ها و سالن ها و سرويسهاي بهداشتي و حياط واحد آموزشي بر اساس تقسيم كار

¨  مراقبت در حفظ و نگهداري لوازم و اثاثيه واحد متبوع و دادن گزارشهاي مربوط به آن در صورت لزوم

¨  گزارش بموقع به مسئولان مدرسه در مورد اماكن و تاسيسات واحد مربوط به شغل كه از حيث تعميرات نياز فوري به اصلاح يا ترميم دارند

¨  مراقبت در حفظ شرايط ايمني از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازديد و كنترل مواردي كه ممكن است به بروز حوادثي منتهي شود

¨  همكاري با اولياي مدرسه و متصديان دفتري در كليه امور مربوط به اداره مدرسه در ارتباط با وظايف مقرر

¨  رعايت مراتب ادب و اخلاق اسلامي و مراقبت در رفتار مناسب و آبرو مندانه در همه فعاليتهاي روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولياي آنان و احتراز از هرگونه دادو ستد با دانش آموزان

¨      انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم