دانش آموزان ممتاز پایه اول  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم   
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
     
 
دانش آموزان ممتاز کلاس 103  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
ابوالفضل کوشکباغی
19.79
 2  محمدرضا سعادت خانیکی 19.19
3
  محمد پوشه
18.78
 4 صالح اسکندری خانیکی
18.72
5
عبداله نظرآهاری
18.40
6
سپهر  رمضان مرائی
18.02

     
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 103