دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم 
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 103
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
ابوالفضل کوشکباغی
19.79
 2  محمدرضا سعادت خانیکی 19.19
3
  محمد پوشه
18.78
 4 صالح اسکندری خانیکی
18.72
5
عبداله نظرآهاری
18.40
6
سپهر  رمضان مرائی
18.02

 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز کلاس 103