دانش آموزان ممتاز پایه اول  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم   
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم  
     
 
دانش آموزان ممتاز کلاس 312 (سوم ریاضی)  

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امید سمیعی
19.34
 2 سیدمحمدصادق افتخارواقفی
18.80
3
محمدرضا نریمان پور
18.64
 4 ابراهیم پذیرش لیقوان
18.23
5
مهدی جوادی
18     
 
تصاویردانش آموزان کلاس 312