دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم 
 
 
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 312 (سوم ریاضی)
 

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-92رديف
lنام ونام خانوادگي
معدل
1
امید سمیعی
19.34
 2 سیدمحمدصادق افتخارواقفی
18.80
3
محمدرضا نریمان پور
18.64
 4 ابراهیم پذیرش لیقوان
18.23
5
مهدی جوادی
18 
     
 
     
تصاویردانش آموزان کلاس 312