دبیرستان پسرانه ارشاد
اهداكنندگان دبيرستان
.

 
آرم دبیرستان
.

 
دبیرستان ارشاد