اهداكنندگان دبيرستان  
.

     
 
آرم دبیرستان  
.

     
 
دبیرستان ارشاد