روزهای حضور دبیران در دبیرستان
 روزهای حضور دبیران دبیرستان ارشاد
در سال تحصیلی 99-1398

روزهای حضور در هفته

گروه

نام دبیر

آقایان

ردیف

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

*   *   *

زبان خارجی

 ادیبان

1

  *   *  

دفاعی

 ادیبی

2

* * * * *

عربی

 ارازی

3

 

  * *  

سلامت وبهداشت

جغرافیا

 اسماعیلی

4

*        

اقتصاد

روانشناسی

 اطاعتی

5

زنگ چهارم   *   زنگ چهارم

محیط زیست

زمین شناسی

 ایزدپناه

6

  *        عربی  بهمنی

7

    *   *

فیزیک

 جعفری

8

 

* *   *

تاریخ

 جوادی

9

*        

شیمی

 جواهری

10

  *   *  

ورزش

 حسین زاده

11

  زنگ 2     زنگ 2

ادبیات

 حسین زاده

12

*        

زیست شناسی

 حیدری

13

  * *   *

معارف

تفکر وسوادرسانه ای

 حیدری

14

*     * زنگ 4

جامعه شناسی

تاریخ وجغرافی

 حیدری

15

 

زنگ 4

 

زنگ 3و4    

ادبیات

 خاکسار

16

      *  

تاریخ

 خلعتبری

17

*        

ادبیات

 دهقان

18

  *   *  

ریاضی

 رحیمیان

19

  *   *    فلسفه  رضوی

20

      *   جامعه شناسی  رمضانی 21
    *     جامعه شناسی  رنجبر 22
*         ادبیات  زرباف 23
      * * زبان خارجی  زروانی 24
  *   * * ریاضی  زمامدار 25
زنگ 3و4         عربی  زهره وند 26
*         ورزش  سلمان 27
    * * * زبان خارجی  شکری 28
      زنگ چهارم زنگ چهارم شیمی  صبری 29
  *      

معارف

مطالعات فرهنگی
 عامریان 30
* زنگ 3و4     *

معارف

فلسفه ومنطق
 عرفانیان 31
زنگ چهارم       زنگ چهارم جغرافی  غضنفری 32
        * ورزش  غلامی 33
  *   *   ریاضی  فقیهی 34
  * زنگ 3و4 *  

جامعه شناسی

روانشناسی

 فلاحی 35
*   *     ادبیات  قاسمیان 36
زنگ 1و2   زنگ 1و2     فیزیک  قدیری 37
* زنگ 3و4 * *   ادبیات  محاطی 38
  زنگ 1و2       زیست شناسی  محمدی 39
      زنگ 1و2   کارآفرینی  مومنی زاده 40
        * نگارش  میرزابیگی 41
  *     * جغرافیا  میرزایی 42
  * *     معارف  میرکریمی 43
    *   * ادبیات  نژادحسینی 44
زنگ چهارم زنگ چهارم       کارآفرینی  یوسفی 45

 

 
  ارتباط با دبیران محترم دبیرستان
گیرنده