آیین نامه اجرایی مدرسه
 

آیین نامه ی انضباطی دانش آموزان

دانش آموزان موظفند در طول سال تحصیلی موازین اسلامی ومقررات انضباطی ،آموزشی ، پرورشی واخلاقی را به شرح زیر رعایت کنند:

 1. ادب واحترام نسبت به مدیر ،معاونین ،مشاورین ، دبیران ،مربیان ودیگر کارکنان واحد آموزشی رارعایت نمایند.
 2. حسن رفتار،اخلاق وهمکاری با سایر دانش آموزان داشته باشند.
 3. نهایت سعی خودرا در تحصیل دانش وبینش وکسب رضایت دبیران ومربیان به عمل آورده ودرفعالیت های اجتماعی مدرسه وانجام فرائض دینی به ویژه نماز جماعت شرکت فعال داشته باشند.
 4. ورود وخروج به موقع در آموزشگاه (طبق برنامه آموزشی)داشته واز خروج بدون هماهنگی اولیاء وموافقت معاونین پرهیز نمایند.

تبصره 1- ورود دانش آموز به کلاس درس بعد از حضور دبیر امکان پذیر نخواهد بود مگر با هماهنگی معاون مربوطه وارائه برگ پذیرش.

تبصره 2-حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر(جهت انجام فعالیت های پرورشی ، اجتماعی ، درسی ، ورزشی و...)منوط به کسب اجازه کتبی از ولی وموافقت قبلی مدیر دبیرستان می باشد.

 1. طبق برنامه ی هفتگی در کلاس درس حضور مرتب ومنظم داشته واز هرگونه تآخیر وغیبت پرهیز نمایند .

تبصره-اولیاء دانش آموزان غایب لازم است حداکثر تا ساعت 13:30 ظهر همان روز علت غیبت اورا به معاون مربوطه اطلاع داده وبا حضور خویش وارائه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی معتبر نسبت به توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نماید تا در پرونده ی انضباطی وی ثبت وضبط گردد.(تشخیص غیبت موجه با شورای واحد آموزشی است.

 1. بهداشت فردی را رعایت نموده ، با مسئولین مربوطه ودانش آموزان دیگر در پاکیزه نگه داشتن محیط مدرسه همکاری نمایند.
 2. دانش آموزان موظفند از لباس وکفش ساده ومناسب استفاده نمایند .پوشیدن لباس های آستین کوتاه ، آرم دار،شلوارهای تنگ (لی، جین وغیرمتعارف )وکفش های نامناسب ودمپایی مجاز نمی باشد.
 3. موی سر وصورت خود را متناسب با شئون دانش آموزی (بدون مدل)کوتاه نمایند.
 4. ازهمراه داشتن اشیاء گران بها، زینتی و وسایل غیر آموزشی وغیر مجاز از قبیل نوارهای صوتی وتصویری ، نشریات نامناسب ،   ، انDVD  انواع دوربین ، و به ویژه تلفن همراه و ... در واحد آموزشی جداً خودداری نمایند.

توجه : در صورت مشاهده ، ضمن مصادره به دانش آموز خاطی مسترد نخواهد شد.

 1. از هرگونه خرید وفروش در واحد آموزشی خودداری نمایند.
 2. حفظ ومراقبت از وسایل خویش ونگهداری از اموال وتجهیزات ساختمان از وظایف ومسئولیت های دانش آموزان می باشد.

تبصره چنانچه دانش آموزان به هر دلیل خسارتی به ساختمان و وسایل واحد آموزشی یا لوازم سایر دانش آموزان وارد آورند باید خسارت وارده را جبران نمایند.

 1. به منظور رعایت مسائل ایمنی وحفاظتی در واحد آموزشی دانش آموزان بدون حضور واجازه دبیر ومسئول مربوطه حق استفاده از تجهییزات فنی ، آزمایشگاهی ، صوتی وتصویری وغیره را ندارند.
 2. عدم حضور اولیاء دانش آموزان در هر یک از جلساتی که در مدرسه تشکیل می شود به منزله عدم ارائه دعوت نامه از طرف دانش آموز به ولی تلقی شده وموضوع در شناسنامه انضباطی دانش آموز درج خواهد شد.
 3. کلیه دانش آموزان دارای پرونده انضباطی (نزد معاون مربوطه ) می باشند که موارد فوق در آن ها ثبت شده ومبنای نمره انضباطی ایشان می باشد.

تذکرات وتنبیهات

عدم رعایت مقررات وسهل انگاری در انجام وظایف مندرج در آئیین نامه انضباطی تخلف محسوب می شود.

دانش آموزانی که راهنمایی های تربیتی در آن ها مفید وموثر واقع نشود با رعایت ترتیب وتناسب ذیل مورد تذکر وتنبیه قرار خواهند گرفت:

 1. تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی
 2. تذکر یا اخطار شفاهی در حضور سایر دانش آموزان
 3. اخطار کتبی به دانش آموز با درج در پرونده
 4.  
 5. اخطار کتبی به دانش آموز با درج در پرونده
 6. اخطار کتبی وتقلیل نمره انضباط (حداکثر تا دو نمره) ودر صورت تکرار ، اخذ تعهد کتبی از دانش آموز وولی او به منور عدم تکرار موارد مشابه.
 7. محرومیت از کلاس (واطلاع کتبی به اولیاء دانش آموز).
 8. تغییر کلاس (واطلاع کتبی به اولیاء دانش آموز)
 9. اخراج موقت از واحد آموزشی به مدت یک تا سه روز با حضور ولی ودرج در پرونده.
 10. انتقال به سایر مدارس (در طول یا پایان سال تحصیلی )