دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز در امتحانات نوبت اول