دبیرستان پسرانه ارشاد
دانش آموزان ممتاز
 
دانش آموزان ممتاز در امتحانات نوبت اول