دانش آموزان ممتاز
   
     
 
  دانش آموزان ممتاز در امتحانات نوبت اول