دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز کلاس 1021 (دهم تجربی)  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  سیدمحمدمیرمحمدحسینی 18.79 1
2
 امیرحسین صیادی شهرکی
18.06 2
3  امیرحسین مقدم راد 18 3
 
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز