دانش آموزان ممتاز
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1021 (دهم تجربی)
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  سیدمحمدمیرمحمدحسینی 18.79 1
2
 امیرحسین صیادی شهرکی
18.06 2
3  امیرحسین مقدم راد 18 3
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز