دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه دهم انسانی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1  مرتضی عزیزی 19.24 1
2
 آرمان تدین منش
18.57 2
3  رضا یارعلی 18.47 3
4  محمدرضا مالکی 18 4
5  سینا آشوری فتاح آباد 17.14 5
 
     
 
تصاویردانش آموزان ممتاز