دانش آموزان ممتاز  
     
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم ریاضی  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  امیرحسین فضلعلی 19.35 1
2
 امیررضا فضلعلی
19.29 2
3  مهدی مقنی ازندریانی 19.21 3
4  هومن ذوالفقاری نسب 18.77 4
5  محمدرضا سعادت خانیکی 18.17 5
6  ابوالفضل تیموری 18 6
7  امیرمحمد بهرامی 17.85 7
8  شروین آذریان 17.08 8
 
     
 
تصاویر دانش آموزان ممتاز